Intresseanmälan Lovisedal, Älta

Bakgrund

Detta formulär syftar till att samla in övergripande önskemål om bostaden samt att bättre förstå varje sökandes drivkraft till att medverka i ett projekt med egenproducerade bostäder. Ansökan berättigar till en köplats till projektet i Lovisedal men förbinder inte sökande till att delta i projektet.

Uppgifterna i formuläret behandlas i enlighet med vad som framgår av Personuppgiftsbehandling nederst på sidan.

(*) Obligatorisk uppgift(*) Obligatorisk uppgift

Personuppgiftsbehandling i samband med intresseanmälan

 1. Allmänt

I det här dokumentet förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen av din intresseanmälan. Din integritet är viktig för oss och vi uppmanar dig att läsa igenom dokumentet för att veta mer om vår behandling.

 • Equator Fastighetsutveckling AB, org. nr. 559055-2674, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs i samband med din intresseanmälan. Det innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för personuppgiftsbehandlingen. Om du har några frågor eller vill veta mer om vår behandling, kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

EQ Living c/o Equator Fastighetsutveckling, Box 1351, 111 83 Stockholm eller via info@eqliving.se

 1. Personuppgifter vi behandlar och ändamålen med behandlingen

Vi behandlar de uppgifter som du anger i din intresseanmälan samt övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med eventuell korrespondens med anledning av projektet.

Ändamålet med vår behandling är att samla in information om vilka önskemål intressenter har avseende sin framtida bostad i syfte att bättre förstå varje intressents drivkraft till att medverka i ett projekt med egenproducerade bostäder. Uppgifterna används även för att välja ut de intressenter som ska ingå i projektet och under projektet för att kunna kommunicera med intressenterna avseende projektet och dess fortskridande.

 1. Rättslig grund för behandlingen och hur länge uppgifterna behandlas

Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen (vårt intresse är detsamma som ändamålen som anges ovan). Det innebär att vi har gjort en så kallad intresseavvägning mellan vårt intresse av att behandla uppgifterna och det intrång en sådan behandling kan innebära i den personliga integriteten. Vi har funnit att vår behandling inte innebär ett sådant intrång. 

Vårt inhämtande av en kreditupplysning sker dock med ditt samtycke. Notera att kreditupplysningen är nödvändig för att vi ska kunna bedöma huruvida du uppfyller de ekonomiska krav som gäller för att få köpa bostad i projektet. Samtycke används även som rättslig grund för det fall du tillåter att vi sparar uppgifterna även för andra framtida projekt eller för att ställa dig i kö till detta aktuella projekt.

För det fall en intressent inte är aktuell för projektet raderas intresseanmälan (inkl. uppgifterna) så snart urvalsprocessen är avslutad. För det fall en intressent väljs ut och går vidare sparas uppgifterna så länge som projektet pågår, för att därefter raderas. Om du däremot gett ditt samtycke till att vi sparar uppgifterna (i) för det fall du inte går vidare (då i syfte att ställa dig i kö till projektet vilket medför att du kan bli tillfrågad om någon hoppar av), eller (ii) för framtida projekt, kommer vi däremot att spara uppgifterna under längre tid; i regel fram till dess att du ber oss ta bort uppgifterna. Om du vill att vi tar bort uppgifterna, vänligen kontakta oss då via kontaktuppgifterna ovan.

 1. Utlämnande av personuppgifter

Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter men ibland är det nödvändigt att tredje part får ta del av dina personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Ett sådant exempel är bolag som administrerar eller supporterar våra IT-system där vi lagrar personuppgifter. Genom avtal med dessa bolag säkerställer vi att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls. Om en tredje part befinner sig utanför EU/EES, kommer vi att vidta särskilda skyddsåtgärder, t.ex. ingå ett avtal som inkluderar de standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om det föreligger ett berättigat intresse för utlämnandet eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 1. Dina rättigheter i samband med vår behandling

När vi behandlar dina personuppgifter har du under vissa förutsättningar särskilda rättigheter. Dessa är:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs. en rätt att få bekräftelse på och en kopia av de personuppgifter hänförliga till dig som vi behandlar och information om vår personuppgiftsbehandling
 • Rätt att få uppgifter rättade och/eller raderade
 • Rätt att begära begränsning av vår behandling
 • Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att få ut dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att flytta uppgifterna till annan aktör
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, eller veta mer om någon av rättigheterna och förutsättningarna för att utöva dem, vänligen kontakta oss via uppgifterna ovan.